Missie:
Onze christelijke school is sterk in het creëren van grote betrokkenheid, in de cirkel van kinderen, leerkrachten, ouders en directe omgeving, gericht op de ontwikkeling van het kind en onszelf. Wij willen als school een veilige, geborgen omgeving zijn waar met passie goed en uitdagend onderwijs wordt gegeven. We willen dat de talenten van de leerlingen en leerkrachten worden ontdekt, ontwikkeld en gebruikt. Wij willen dat de leerlingen de vaardigheden en hun persoonlijkheid ontwikkelen om met zelfvertrouwen en respect de wereld in te stappen.

Onze slogan is: Samen op eigen wijze.
Samen: Onze school is sterk in het creëren van grote betrokkenheid, in de cirkel van kinderen, leerkrachten, ouders, directe omgeving, gericht op de ontwikkeling van het kind en onszelf.
Op eigen wijze: Ons onderwijsaanbod is passend bij de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind.

Onze kernwaarden zijn:
Samen
Op onze school leren en ontwikkelen de leerlingen samen:
We verzorgen goed basisonderwijs waarbij kinderen – samen – nieuwsgierig zijn en blijven.
Alle kinderen gaan met plezier naar school, hebben vriendjes in en buiten de school.

Uitdagend
Op onze school bieden we uitdagend onderwijs.
De leerlingen worden gestimuleerd om vanuit een open nieuwsgierige houding nieuwe uitdagingen aan te gaan, te leren.
We leren de leerlingen zich vanuit een ontdekkende houding optimaal te blijven ontwikkelen.
We bieden cognitieve, sociale en creatieve uitdaging aan onze leerlingen. Op eigen wijze: Ons onderwijsaanbod is passend bij de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind.

Professioneel
Op onze school heerst een professionele cultuur.
De leerkrachten zijn een rolmodel voor kinderen.
De school is zodanig ingericht dat de leerkrachten ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, van/met elkaar te leren, en de bij hen aanwezige talenten in te zetten. De cultuur gericht op leren voor de leerkrachten is voelbaar in de school, stimuleert zelfvertrouwen bij en waardering naar iedereen.

Betrokken
Onze school kenmerkt zich door een grote mate van betrokkenheid.
We zien dit terug in de manier waarop we in school als leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar samenwerken en in het respect voor de wijze waarop ieder zijn of haar eigen bijdrage levert. Voorts blijkt de betrokkenheid uit de manier van communiceren, namelijk belangstellend, laagdrempelig en open.
Betrokkenheid wordt gewaarborgd door een veilige en respectvolle sfeer.

Visie op lesgeven:
Als school willen wij een veilige en geborgen omgeving bieden waarin het kind zich geaccepteerd voelt en ruimte ervaart om zich verder te ontwikkelen op sociaal/emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied. De school wil op deze terreinen het individuele kind stimuleren en uitdagen. In dit streven gaan we uit van het unieke van elk kind en proberen we aan de individuele verschillen in benadering en werkwijze tegemoet te komen. Niemand is gelijk, maar wel gelijkwaardig. Wij streven ernaar om ieder kind zoveel mogelijk binnen het leerstofjaarklassensysteem op te vangen. In de groep wordt gedifferentieerd naar leerling, tempo en leerstof.
De Amalia-Astroschool wil een onderwijsleersituatie scheppen waarbinnen het individuele kind een ononderbroken ontwikkelingslijn kan volgen, zoals ook wettelijk is voorgeschreven. Daarmee komen we steeds meer terecht in een concept waarin we het onderwijs afstemmen op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen. Onderwerpen als ‘zelfstandig werken’, ‘effectieve instructie’, dag- en weektaken zijn facetten in dit proces welke in school zichtbaar zijn. We werken volgens de 1-zorgroute. Hierdoor bereiken wij een goede afstemming tussen leerkracht, leerling en leerstofaanbod. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs.
  • Onderwijs op maat geven: differentiëren.
  • Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend).
  • Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen.
  • Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.
  • Onderzoekend leren.

Visie op leren:
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leerkrachten geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door opdrachten alleen te maken of met anderen samen of door lessen aan elkaar te geven. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte is er een zorgstructuur opgezet.

Onze ambitie:
Onderzoekend leren in LOTS (leerling-ontwikkelteams) met behulp van ICT in een steeds internationaler maatschappij waar samenwerken, kritisch denken, goede communicatie en probleemoplossend gericht denken, noodzakelijk is.

De Perzikboom – Onze visie verteld in een verhaal
Om onze visie tot leven te laten komen hebben we deze in een verhaal verwerkt. U kunt deze hier lezen.