Voor ouders die hun kind willen aanmelden bij ons op school. Kijk HIER voor meer informatie.

Als school willen wij een veilige en geborgen omgeving bieden waarin het kind zich geaccepteerd voelt en ruimte ontvangt om zich verder te ontwikkelen op sociaal/emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied.

De school wil op deze terreinen het individuele kind stimuleren en uitdagen. In dit streven gaan we uit van het unieke van elk kind en proberen we aan de individuele verschillen in benadering en werkwijze tegemoet te komen. Niemand is gelijk, maar wel gelijkwaardig. Wij streven ernaar om ieder kind zoveel mogelijk binnen het leerstofjaarklassensysteem op te vangen. In de groep wordt gedifferentieerd naar leerling, tempo en leerstof.

De Amalia-Astroschool wil een onderwijsleersituatie scheppen waar binnen het individuele kind een ononderbroken ontwikkelingslijn kan volgen, zoals ook wettelijk is voorgeschreven. Daarmee komen we steeds meer terecht in een concept waarin we het onderwijs afstemmen op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen. Onderwerpen als ‘zelfstandig werken’, ‘effectieve instructie’, dag- en weektaken zijn facetten in dit proces welke momenteel punten van ontwikkeling zijn. Binnen het project ‘Afstemming’ zijn we bezig om door middel van de zogenaamde 1-zorgroute nog beter aan te sluiten bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften.

Het kind groeit op in een multiculturele samenleving. We zien het als een taak van de school om het kind hierop voor te bereiden. De facetten van een multiculturele samenleving worden dan ook integraal via onze methodeboeken, de actualiteit van alle dag en de ervaringen vanuit de leefomgeving van het kind regelmatig aan de orde gesteld. In dit kader is het goed om te melden dat we verplicht zijn om in ons onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.