Algemeen
De directie van de Amalia-Astroschool is eindverantwoordelijk voor het schoolbeleid. Besluiten hieromtrent neemt de directie niet alleen, maar betrekt daarin de Medezeggenschapsraad (MR). Dit is niet vrijblijvend, maar is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (zie WMS). De MR bij de Amalia-Astroschool bestaat uit drie afgevaardigden namens de ouders en drie namens de leerkrachten (zie samenstelling). De directeur is adviserend lid.

Rol van de MR binnen de school
De MR geeft zowel ouders als teamleden de mogelijkheid om inspraak/invloed te hebben op beleid van de school. Dit gaat volgens de spelregels zoals vastgelegd in het MR basisreglement. Er is vastgesteld voor welke onderwerpen de MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft, ook is hierin onderscheid tussen de ouder- en personeelsgeleding. Uitgebrachte adviezen kan de directe (onderbouwd) besluiten niet op te volgen. De onderwerpen waarop instemming van de MR nodig is, kunnen slechts met instemming van de MR verder worden opgepakt. Ook heeft de MR het recht om over elk willekeurig ander onderwerp gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Hierop moet dan binnen drie maanden schriftelijk gereageerd worden.

‘Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)’
De wet Medezeggenschap Scholen (WMS), in werking per 1 januari 2007, is de opvolger van de wet medezeggenschap onderwijs (WMO), Deze wet verleent zowel de Medezeggenschapsraad (MR) als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (MR )haar bevoegdheden. De oude wet voldeed niet meer omdat onderwijsorganisaties steeds groter worden, meer verschillend worden, maar ook steeds autonomer worden. De Wet hanteert: Medezeggenschap volgt zeggenschap, dus
– Bestuurszaken worden in de GMR besproken
– Schoolzaken worden in de MR besproken
Met de inwerkingtreding van de WMS worden de schoolbesturen genoodzaakt een zogeheten medezeggenschapsstatuut aan te bieden aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Voor de Stichting PCBO Baarn-Soest is een basisstatuut gecombineerd met een MR- en GMR-basisreglement, de formele basis van de activiteiten van de MR en GMR.

‘Samenstelling’
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). De verdeling tussen personeel en ouders in de medezeggenschapsraad is fifty-fifty. De grootte van de MR, is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Voor de Amalia-Astroschol geldt dat de MR uit 6 personen mag bestaan (3 ouders, 3 personeelsleden).

De zittingsduur in de MR is drie jaar. Voor plaatsen die vrijkomen, worden ouders/teamleden gevraagd zich kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen. Het aftreden en toetreden vanuit de personeelsgeleding wordt gecoördineerd door de directie.

‘MR onderwerpen’
In feite is ieder onderwerp dat met de school te maken heeft, geschikt om binnen de MR te bespreken. Het kan gaan over verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties, de keuze van een lesmethode of het fuseren met een andere school.  Voorbeelden van regelmatig terugkerende beleidsonderwerpen zijn: het formatieplan, het arbo-beleid, verkeersveiligheid en de schoolgids.
Daarnaast zijn er ook actuele onderwerpen waarover de MR om advies of instemming wordt gevraagd.

Overleg
De MR overlegt gemiddeld zes keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, hetgeen betekent dat iedere ouder of personeelslid de vergaderingen kan bijwonen als toehoorder. Mocht u dit willen, dan kunt u zich van tevoren aanmelden bij de secretaris, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst.

 ‘GMR’
De Amalia Astroschool maakt onderdeel uit van de stichting PCBO Baarn Soest (http://www.pcbobaarnsoest.nl/ ). Bij deze stichting zijn negen scholen aangesloten. Vier ouders en vier personeelsleden vormen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) dan de stichting. De GMR houdt zich bezig met zaken die alle PCBO-scholen aangaan, het zogenaamde ‘bovenschools beleid’ zoals dat door het PCBO-bestuur wordt ingevuld.

Wilt u contact opnemen met de MR? Dat kan via mr@amalia-astro.nl