Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze school wordt bezocht door 284 leerlingen (op 1 oktober 2019). Deze leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen waarvan 3 combinatiegroepen 1/2 zijn. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept passend onderwijs.

Een leerkracht signaleert de onderwijsbehoeften van alle leerlingen via klassenobservatie, via toetsen die worden afgenomen en via de gesprekken met leerling en/of ouders/verzorgers. De ‘signalen’ worden besproken met de intern begeleider in een groepsbespreking. De begeleiding van ‘zorgleerlingen’ verloopt volgens een vast traject. Dat noemen we de 1-zorgroute. De leerkracht stelt, in overleg met de intern begeleider, een groepsplan op. Hierin worden de doelen benoemd voor 3 subgroepen:
• basisaanbod
• extra aandacht groep
• extra uitdaging groep
De leerkracht informeert de ouders/verzorgers over de doelen voor hun kind. Wanneer er sprake is van afwijkende doelen, wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders/verzorgers

Welke specialisten zijn er binnen het team?

  • De intern begeleider is NVO geregistreerd orthopedagoog.
  • Een leerkracht is gedragsspecialist. Zij is ook nog opgeleid in o.a. Rots en Water, Beter bij de Les en Geef me de Vijf.
  • Er zijn twee teamleden extra geschoold op het gebied van (hoog-)begaafdheid op post-master niveau gespecialiseerd: Specialist in Gifted Education (Radboud Universiteit Nijmegen).

Hoe worden de specialisten ingezet?
Er zijn 5 teamleden met een universitair opleiding, 2 leerkrachten met een master, 3 leerkrachten met 2 verschillende hbo opleidingen en 3 andere leerkrachten met een middenmanagement opleiding. Hun denkniveau vergemakkelijkt het onderzoekend en ontwerpend leren van de leerlingen. De intern begeleider doet regelmatig bij leerlingen psycho-diagnostisch onderzoek (IQ test, gedragsscreening, onderzoek naar aandachtsproblematiek, screening dyslexie). Hierdoor is de aansluiting met zorgaanbieders soepel en worden leerlingen tijdig beter begeleid. De intern begeleider kan ook individuele begeleiding bieden aan leerlingen (kortdurend) met evidence-based methodieken zoals Beter bij de les maar ook strategietraining, cognitieve gedragstraining en individuele/groepslessen mindset. Voor gedragsproblemen wordt de gedragsspecialist in een vroeg stadium ingezet, zij kan leerkrachten ondersteunen om hun handelingsvaardigheden te vergroten. Ook helpt zij bij een tijdige signalering of een andere school mogelijk beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van een leerling met gedragsproblemen. De gedragsspecialist wordt ook ingezet voor een betere begeleiding van leerlingen met (licht)autisme, ze doet het volgens het train-de-trainer principe, waardoor we een betere transfer naar de klas kunnen bereiken op school. De gedragsspecialist geeft Rots en Water trainingen aan alle groepen. De Twee ECHA specialisten coachen de leerkrachten die zorgen voor de (hoog-)begaafde kinderen.