Interne klachtencommissie
Normaal gesproken worden klachten, op welk terrein dan ook, in eerste instantie besproken met de betreffende leerkracht. Indien dit niet een bevredigend antwoord of het gewenste resultaat oplevert, wordt de directeur ingeschakeld. Indien een klacht van dusdanige aard is dat naar het oordeel van de klager een vertrouwenspersoon moet worden ingeschakeld, wordt de officiële, wettelijk verplichte, klachtenprocedure in werking gesteld. De Stichting PCBO Baarn-Soest heeft de klachtenregeling overgenomen van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Volgens deze regeling kunnen ouders/verzorgers klachten indienen die kunnen gaan over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Het gaat daarbij om o.a. seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten. Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen en de school zelf wordt gediend. De contactpersoon van onze school is Joke Pietersma. Zij is de persoon die verwijst naar één van de twee vertrouwenspersonen die het bestuur heeft aangesteld, maar die geen directe binding met de school of het bestuur hebben. Deze vertrouwenspersoon bemiddelt. Daaruit kan voortvloeien dat de klacht voor een uitspraak bij de Landelijke Klachtencommissie van de Besturenraad te Voorburg wordt voorgelegd. Deze klachtencommissie is een landelijk, en wettelijk ingesteld, orgaan. De vertrouwenspersonen hebben geen zitting of enig andere relatie naar de klachtencommissie toe. De complete klachtenregeling ligt op school ter inzage. Overigens heeft de Inspectie van het Onderwijs ook een mogelijkheid om klachten over de kwaliteit van het onderwijs te melden. U kunt daarvoor telefonisch terecht bij één van de  vertrouwensinspecteurs (tel. 0900 – 1113111). De adresgegevens van de klachtencommissie luiden:

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 823242508 EH Den Haag
Tel: 070-3861697 E-mail: info@klachtencommissie.org
Website: www.klachtencommissie.org