Vertrouwenspersoon voor kinderen van de Amalia-Astroschool  
Binnen de school fungeert Joke Pietersma als vertrouwenspersoon. Wanneer kinderen behoefte hebben om over een bepaald onderwerp te praten, maar dat lukt niet met de leerkracht, dan kunnen zij bij haar aankloppen. Sinds 2015 is iedere school ook verplicht om een coördinator sociale veiligheid aan te stellen. Deze heeft als taak om de sociale veiligheid te bewaken en bevorderen. Zij/hij is ook het aanspreekpunt bij vermoeden van kindermishandeling. Deze taak ligt in het verlengde van de interne vertrouwenspersoon, en is toevertrouwd aan Iris de Koning.  

Vertrouwenspersoon voor ouders of personeel  

De vertrouwenspersoon hoort aan, bemiddelt en/of verwijst naar de betreffende persoon of instantie.
De vertrouwenspersoon behandelt de klacht volstrekt vertrouwelijk en handelt indien nodig alleen in goed overleg met de indiener.
De Stichting heeft een vertrouwenspersoon voor de scholen in Baarn: 
dhr. Pieter van Winden
E.: pietervw@xs4all.nl
Tel: 0612171113